Elysia viridis.

Elysia viridis (Montagu, 1804).

Punta Louro, Galice, Nord-Ouest de l'Espagne. Profondeur 4 mètres.
© Javier Santiago.